تقاضای همکاری با کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد
1- مشخصات متقاضی همکاری:
نام : (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد: (*)
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان
ورودی نامعتبر
2- مشخصات تماس:
شهر (*)
ورودی نامعتبر
خیابان اصلی (*)
ورودی نامعتبر
خیابان فرعی: (*)
ورودی نامعتبر
کوچه: (*)
ورودی نامعتبر
پلاک: (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت: (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه: (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل: (*)
ورودی نامعتبر
3- نوع همکاری:
نوع همکاری: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد ساعاتی که در هفته می توانيد برای کلينيک حقوقی وقت بگذاريد: (*)
ورودی نامعتبر
اعضای پيوسته ای (اعضای هيات علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد) که مايليد زير نظر ايشان فعاليت داشته باشيد
اعضای پیوسته : (*)
ورودی نامعتبر
4- مشخصات پروانه وکالت:
(*)
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
تاريخ اخذ پروانه وکالت:
ورودی نامعتبر
محل اشتغال: (*)
ورودی نامعتبر
5- سوابق تحصيلی:
مدارج تحصيلی کارشناسی
رشته تحصيلی:
ورودی نامعتبر
تاريخ شروع تحصيل:
ورودی نامعتبر
تاريخ اخذ مدرک:
ورودی نامعتبر
معدل کل:
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه:
ورودی نامعتبر
مدارج تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصيلی:
ورودی نامعتبر
تاريخ شروع تحصيل:
ورودی نامعتبر
تاريخ اخذ مدرک:
ورودی نامعتبر
معدل کل:
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه:
ورودی نامعتبر
مدارج تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصيلی:
ورودی نامعتبر
تاريخ شروع تحصيل:
ورودی نامعتبر
تاريخ اخذ مدرک:
ورودی نامعتبر
معدل کل:
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه:
ورودی نامعتبر
زبان يا زبانهايی که در نگارش، درک متن و يا در تکلم بدان احاطه و تسلط داريد.
انگليسی: (*)
ورودی نامعتبر
عربی (*)
ورودی نامعتبر
ساير زبانهای خارجی:
ورودی نامعتبر
اگر مدرک زبانی داريد، نام مدرک، تاريخ اخذ و نمره خود را ذکر کنيد:
مدارک زبان:
ورودی نامعتبر
چنانچه در دوره های تخصصی شرکت نموده ايد، لطفا نوع مدرک، تاریخ و مکان اخذ مدرک خود را ذکر کنید:
دوره های تخصصی:
ورودی نامعتبر
سوابق کاری:
ورودی نامعتبر
عکس (*)
ورودی نامعتبر
تصوير آخرين مدرک تحصيلی، يا کارت دانشجويی
ورودی نامعتبر
تصوير روی کارت ملی
ورودی نامعتبر
تصوير پشت کارت ملی
ورودی نامعتبر
تصويرساير مدارک
ورودی نامعتبر