خدمات پژوهشی

نظر به زمینه ها و نیازهای متعدد مراکز دولتی و غیردولتی به پژوهش های حقوقی کاربردی، محورهای ذیل در کلینیک حقوقی پیگیری می شود:

الف) زمينه‌سازي مشاركت بيشتر و موثرتر اعضاي هيات علمي در رفع نيازهاي حقوقی كشور
ب) انجام طر‌ح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه‌هاي مختلف حقوقی و جرم شناختی و رشته هاي وابسته به آن
ج) انجام خدمات مشاوره علمي و فني در ارتباط با برنامه‌هاي تحقيقاتي پژوهشگران
د) رایزنی در خصوص انجام نظارت و داوری در پروژه های تحقیقاتی موسسات مختلف
ه) بررسي؛ شناسايي و رفع نيازهاي تحقيقاتي حقوقی بخش‌هاي دولتی و غیردولتی
و) مشارکت با مجلس شورای اسلامی و مراکز پژوهشی در زمینه ی نگارش، تهیه و تنظیم لوایح مختلف حقوقی
ز) ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور در چارچوب مقررات و ضوابط
ح) تربيت كادر تحقيقاتي مورد نياز دستگاه‌هاي مختلف اجرايي
ط) برگزاری و مشارکت در برگزاری سمینارها و همایش های مختلف حقوقی