نخستین جلسه شورای سیاست گذاری

 

نخستین جلسه ی شورای سیاست گذاری کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه ی منابع دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دیگر اعضای شورای سیاست گذاری در مورخ 96/6/3 در محل کلینیک حقوقی برگزار شد.