تقاضای همکاری

کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد آماده همکاری با تمامی نخبگان جامعه حقوقی کشور است.

فرم تقاضای همکاری