اعضای پیوسته کلینیک

 

دکتر عبدالرضا جوان جعفری

دکترای حقوق کیفری از انگلستان
دانشیار گروه حقوق
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: مشاور حقوقی استانداری خراسان
21 سال سابقه وکالت

وبگاه شخصی: javan-j.profcms.um.ac.ir

دکتر عبدالرضا جوان جعفری 

دکتر سعید محسنی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق (ع)
دانشیار گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد
نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
16 سال سابقه وکالت

وبگاه شخصی: s-mohseni.profcms.um.ac.ir

دکتر سعید محسنی 

دکتر سید حسین حسینی

دکترای حقوق کیفری از فرانسه
دانشیار گروه حقوق
مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: 24 سال سابقه وکالت

وبگاه شخصی: shosseini.profcms.um.ac.ir

دکتر سید حسین حسینی 

دکتر عبداله خدابخشی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
استادیار گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: مدیر حقوقی شهرداری مشهد
13 سال سابقه قضاوت
3 سال سابقه وکالت

وبگاه شخصی: dr_khodabakhshi.profcms.um.ac.ir

دکتر عبداله خدابخشی 

دکتر محمد عابدی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
استادیار گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری
مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق: 16 سال سابقه وکالت
مشاور حقوقی شهرداری مشهد

وبگاه شخصی: dr.m.abedi.profcms.um.ac.ir

دکتر محمد عابدی 

دکتر غلامرضا خواجی

دکترای حقوق از استرالیا
استادیار گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: عضو شورای شهر مشهد
رئیس دانشگاه مطهر
6 سال سابقه وکالت

وبگاه شخصی: khaji.profcms.um.ac.ir

دکتر غلامرضا خواجی 

دکتر جعفر شفیعی

دکترای حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
استادیار گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: 8 سال سابقه وکالت
همکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مشاور حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

وبگاه شخصی: jshafiee.profcms.um.ac.ir

دکتر جعفر شفیعی 

دکتر رضا معبودی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
استادیار گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: 12 سال سابقه وکالت
مشاور حقوقی آستان قدس رضوی

وبگاه شخصی: maboudi.profcms.um.ac.ir

دکتر رضا معبودی 

دکتر اعظم امینی

دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
استادیار گروه حقوق
وکیل دادگستری
مشاور مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری (CILA)

سوابق: 9 سال سابقه وکالت
مشاور معاونت بین الملل وزارت دادگستری

وبگاه شخصی: amini.az.profcms.um.ac.ir

دکتر اعظم امینی 

آقای حسام قپانچی

کارشناس ارشد حقوق کیفری از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیات علمی گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری

سوابق: مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد
مشاور حقوقی شرکت فولاد خراسان
مشاور حقوقی برخی از شرکت های صنعتی
21 سال سابقه وکالت

وبگاه شخصی: ghapanchi.profcms.um.ac.ir

آقای حسام قپانچی 

دکتر سید محمد مهدی قبولی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
دانشیار گروه حقوق

وبگاه شخصی: ghaboli.profcms.um.ac.ir

دکتر سید محمد مهدی قبولی  

دکتر اعظم انصاری


دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
استادیار گروه حقوق
مشاور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در امور بانوان

وبگاه شخصی: aansari.profcms.um.ac.ir

دکتر اعظم انصاری 

دکتر سید مهدی سیدزاده

دکترای حقوق کیفری از دانشگاه شهید بهشتی
استادیار گروه حقوق
وکیل پایه یک دادگستری
مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق: 12 سال سابقه وکالت
همکار شورای عالی توسعه قضایی
مشاور حقوقی چندین شرکت خصوصی

وبگاه شخصی: seidzadeh.profcms.um.ac.ir

دکتر سید مهدی سیدزاده